Commission The Dockhand, Opdracht de Nijmeegse Kaaisjouwer


On September 4 2020, the statue of a Dockhand was unveiled  by the Mayor of Nijmegen Hubert Bruls,on the quai of the River Waal in the city of Nijmegen. It is cast in aluminum and measures 300cm. in height. It was financed by the inhabitants of Nijmegen and the industrial sector of nautic and logistic companies active in the region. It was commisioned by the foundation that was established to realise this initiative. See the website: www.denijmeegsekaaisjouwer.nl

The statue is a memorial to the dockworkers who contributed a great deal to the prosperity of the city in former times, but as workers were forgotten and not valued. The profession had a bad reputation and the workers were among the poorest. The sculpture is meant as a official rehabilitation for these people and the deprivation they suffered.

The work pictures a dockhand in action, carrying a heavy load on his shoulders. The sculpture bears the portrait of an actual inhabitant of Nijmegen, chosen by the artist on the basis of characteristic and plastic qualities. It is a classical sculpture that refers to other examples of dockhands and images of working-class heroes in 19th century sculpture. It is produced by Margriet Hovens and Willem Muijs and cast by the artist herself.

Op 4 September 2020, werd het standbeeld van een kaaisjouwer onthuld door de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, op de kade van de rivier de Waal in Nijmegen. Het is gegoten in aluminium en is 3 meter hoog. Het is gefinancierd door de inwoners van Nijmegen en door de industriële sector van nautische en logistieke bedrijven die actief zijn in de regio. Het beeld is in opdracht gegeven door de stichting die is opgericht om dit initiatief te realiseren. Zie de website van de stichting: www.denijmeegsekaaisjouwer.nl

Het beeld is een herdenkingsmonument voor de kaaisjouwers die een groot aandeel hebben gehad in de voorspoed van de stad in vroeger tijden, maar die als arbeiders werden vergeten en niet geaardeerd. Het beroep had een slechte naam en de kaaisjouwers waren de armsten in de stad. Het beeld is bedoeld als een officiële rehabilitatie voor deze mensen en de uitsluiting waaronder zij leden.

Het werk toont een kaaisjouwer in actie, terwijl hij een zware last op zijn schouders draagt. Het beeld bevat een portret van een levende Nijmegenaar die is gekozen op basis van karakteristieke en platische kwaliteiten van de kop. Het is een klassieke sculptuur dat verwijst naar andere voorbeelden van kaaisjouwers en beelden van arbeiderhelden in de 19e eeuwse sculptuur. Het is geproduceerd door Margriet Hovens en Willem Muijs en gegoten door de kunstenares zelf.

Publicaties/Publications

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning
Dit boek over de aard en betekenis van artistieke creativiteit vertrekt vanuit een zo ruim mogelijk perspectief op processen van verandering en vernieuwing. Het scheppen van iets nieuws getuigt van een vitale levenskracht binnen een evolutionair denkmodel. Deze aanvankelijke identificatie van scheppingskracht met levensprocessen wordt vervolgens toegespitst op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de specifieke neuronale energie die daarbij in het geding is.

De klassiek filosofische onderscheiding tussen denkend bewustzijn (Subject) en leefomgeving (Object) staat hier ter discussie, evenals het onderscheid tussen lichaam en geest. De wederkerige verbinding en beïnvloeding tussen cognitieve kennis en kennis uit gevoels- of lichaamspraktijken is kenmerkend voor creatieve processen. De producerende, creatieve inspanning komt tot uitdrukking als een meer omvattende en diepere kenniservaring dan de theoretische intelligentie. Het creatief producerende denken ontstaat vanuit een concrete context en werkt al zoekend en experimenterend toe naar een tastbaar eindresultaat. Scheppende creativiteit vormt de waarborg voor eenheid en samenhang in onze cultuurervaring en is een belangrijke vernieuwingsbron van levenskwaliteit.

Het boek is bedoeld voor studenten in het kunstonderwijs, kunstenaars, ontwerpers en geïnteresseerde leken en is geschreven om de maatschappelijke waarde van artistiek-creatieve processen en praktijken te verhelderen.

ISBN: 9789044131703

Te koop bij bol.com: BESTEL HIER

An English version with the title ‘On creativity’ will be published in 2021

Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica‘Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica’ van Margriet Hovens en Willem Muijs, uitgegeven door Gompel & Svacina, 2020 Oud-Turnhout/ ’s-Hertogenbosch, is een analyse van het schoonheidsbegrip binnen een evolutionair denkraam. In deze filosofische analyse speelt de structuur van de materie een grote rol. De kwantumfysica en de structuur van tijdruimte leveren een interpretatie op die ook de bouwstenen van een kennisleer bevatten.  De schrijvers gaan uit van de verbondenheid van geest en materie die in hun visie ook ten grondslag ligt aan het evolutieprincipe. De essentie van het boek is de vraag naar de waarde van schoonheid, in natuur en cultuur en wil een antwoord bieden op de vraag naar de betekenis van leven en ons werkelijkheidsbesef. Schoonheid, Waarheid en Het Goede vormen een drie-eenheid als de attributen van een Geest die het stoffelijke en het onstoffelijke omvat.

ISBN: 9789463712118

On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics‘On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics’ of Margriet Hovens and Willem Muijs, published by Gompel & Svacina, 2020 Oud Turnhout/’s-Hertogenbosch, is an analysis of the concept of Beauty within a evolutionary frame of thought. In this philosophical analysis the structure of matter plays an important part. Quantumphysics and the structure of timespace result in an interpretation that also contains the building blocks of a theory of mind. The writers  see the interconnectedness of mind and matter as the fundament of the evolutionary principle. The essence of the book is the question into the value of Beauty, as well as in nature as in cultures and tries to answer the question into the meaning of life and our awareness of reality. Beauty, Truth and the Good are a threefold unity as the attributes of a Spirit that contains material and immaterial aspects of reality as well.

ISBN: 9789463712460