Srebrenica three bronze heads October 2021Srebrenica

On October 25 2021, I officially donated a sculpture group of three bronze heads to the Genocide Memorial in Srebrenica, Potocari in Bosnia Herzegovina. This sculpture, entitled ‘Srebrenica’ that I finished early in 2001, expresses the horror of 7000 men and boys murdered by Mladic and his Serbian troops in 1995, during the war between the Serbs and the Bosnian population of former Yugoslavia. The photographs show the former compound of Dutchbat that was housed in an old factory that once produced carbatteries. It is now the location of the Genocide Museum. On the opposite side of the throughgoing road the mass graveyard of the murdered men is located. The huge factoryhall was the UN shelter for 6000 women, children and men in 1995. The office building at the head of the hall housed the military staff of Dutchbat. It is momentarily restored and will house the offices, the documentation centre and the exhibition space of the Memorial Museum. The three bronze heads will be installed in this building.
My visit to the former compound and the graveyard was very impressing and for me as a sculptor, a longstanding personal wish was fulfilled. I feel grateful that these bronze heads have found their final destination and that their commemorative function finally serves a public space.
Margriet Hovens


Srebrenica

Op 25 Oktober 2021, heb ik een beeldengroep bestaande uit drie bronzen hoofden, officieel gedoneerd in Srebrenica aan het Genocide Memorial. Deze sculptuur, getiteld ‘Srebrenica’ die ik voltooide in 2001, drukt de verschrikking van 7000 vermoorde mannen en jongens door Mladic en Servische troepen uit in 1995, gedurende de oorlog tussen de Serven en de Bosnische bevolking in voormalig Joegoslavië. De foto’s tonen de vroegere compound van Dutchbat dat was gehuisvest in een oude accufabriek. Deze plek is nu de locatie van het Genocide Memorial. Aan de andere kant van de doorgaande weg ligt de begraafplaats van de vermoorde mannen. De enorme fabriekshal was de schuilplaats voor 6000 vrouwen, kinderen en mannen in 1995. Het kantoorgebouw naast de hal was de behuizing voor de militaire staf van Dutchbat. Het wordt momenteel verbouwd en gereed gemaakt om de kantoren, het documentatiecentrum en de tentoonstellingsruimten te huisvesten.
De drie bronzen hoofden zullen in dit gebouw geplaatst worden. Mijn bezoek aan de compound en de begraafplaats was emotionerend en maakte veel indruk. Voor mij, als beeldhouwer ging een langdurige, persoonlijke wens in vervulling. Ik ben dankbaar dat de 3 hoofden hun definitieve plaats hebben gevonden en dat hun herdenkende functie nu een openbare ruimte dient.
Margriet Hovens

Commission The Dockhand, Opdracht de Nijmeegse Kaaisjouwer


On September 4 2020, the statue of a Dockhand was unveiled  by the Mayor of Nijmegen Hubert Bruls,on the quai of the River Waal in the city of Nijmegen. It is cast in aluminum and measures 300cm. in height. It was financed by the inhabitants of Nijmegen and the industrial sector of nautic and logistic companies active in the region. It was commisioned by the foundation that was established to realise this initiative. See the website: www.denijmeegsekaaisjouwer.nl

The statue is a memorial to the dockworkers who contributed a great deal to the prosperity of the city in former times, but as workers were forgotten and not valued. The profession had a bad reputation and the workers were among the poorest. The sculpture is meant as a official rehabilitation for these people and the deprivation they suffered.

The work pictures a dockhand in action, carrying a heavy load on his shoulders. The sculpture bears the portrait of an actual inhabitant of Nijmegen, chosen by the artist on the basis of characteristic and plastic qualities. It is a classical sculpture that refers to other examples of dockhands and images of working-class heroes in 19th century sculpture. It is produced by Margriet Hovens and Willem Muijs and cast by the artist herself.

Op 4 September 2020, werd het standbeeld van een kaaisjouwer onthuld door de burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls, op de kade van de rivier de Waal in Nijmegen. Het is gegoten in aluminium en is 3 meter hoog. Het is gefinancierd door de inwoners van Nijmegen en door de industriële sector van nautische en logistieke bedrijven die actief zijn in de regio. Het beeld is in opdracht gegeven door de stichting die is opgericht om dit initiatief te realiseren. Zie de website van de stichting: www.denijmeegsekaaisjouwer.nl

Het beeld is een herdenkingsmonument voor de kaaisjouwers die een groot aandeel hebben gehad in de voorspoed van de stad in vroeger tijden, maar die als arbeiders werden vergeten en niet geaardeerd. Het beroep had een slechte naam en de kaaisjouwers waren de armsten in de stad. Het beeld is bedoeld als een officiële rehabilitatie voor deze mensen en de uitsluiting waaronder zij leden.

Het werk toont een kaaisjouwer in actie, terwijl hij een zware last op zijn schouders draagt. Het beeld bevat een portret van een levende Nijmegenaar die is gekozen op basis van karakteristieke en platische kwaliteiten van de kop. Het is een klassieke sculptuur dat verwijst naar andere voorbeelden van kaaisjouwers en beelden van arbeiderhelden in de 19e eeuwse sculptuur. Het is geproduceerd door Margriet Hovens en Willem Muijs en gegoten door de kunstenares zelf.

Publicaties/Publications

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning
Dit boek over de aard en betekenis van artistieke creativiteit vertrekt vanuit een zo ruim mogelijk perspectief op processen van verandering en vernieuwing. Het scheppen van iets nieuws getuigt van een vitale levenskracht binnen een evolutionair denkmodel. Deze aanvankelijke identificatie van scheppingskracht met levensprocessen wordt vervolgens toegespitst op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de specifieke neuronale energie die daarbij in het geding is.

De klassiek filosofische onderscheiding tussen denkend bewustzijn (Subject) en leefomgeving (Object) staat hier ter discussie, evenals het onderscheid tussen lichaam en geest. De wederkerige verbinding en beïnvloeding tussen cognitieve kennis en kennis uit gevoels- of lichaamspraktijken is kenmerkend voor creatieve processen. De producerende, creatieve inspanning komt tot uitdrukking als een meer omvattende en diepere kenniservaring dan de theoretische intelligentie. Het creatief producerende denken ontstaat vanuit een concrete context en werkt al zoekend en experimenterend toe naar een tastbaar eindresultaat. Scheppende creativiteit vormt de waarborg voor eenheid en samenhang in onze cultuurervaring en is een belangrijke vernieuwingsbron van levenskwaliteit.

Het boek is bedoeld voor studenten in het kunstonderwijs, kunstenaars, ontwerpers en geïnteresseerde leken en is geschreven om de maatschappelijke waarde van artistiek-creatieve processen en praktijken te verhelderen.

ISBN: 9789044131703

Te koop bij bol.com: BESTEL HIER

An English version with the title ‘On creativity’ will be published in 2021

Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica‘Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica’ van Margriet Hovens en Willem Muijs, uitgegeven door Gompel & Svacina, 2020 Oud-Turnhout/ ’s-Hertogenbosch, is een analyse van het schoonheidsbegrip binnen een evolutionair denkraam. In deze filosofische analyse speelt de structuur van de materie een grote rol. De kwantumfysica en de structuur van tijdruimte leveren een interpretatie op die ook de bouwstenen van een kennisleer bevatten.  De schrijvers gaan uit van de verbondenheid van geest en materie die in hun visie ook ten grondslag ligt aan het evolutieprincipe. De essentie van het boek is de vraag naar de waarde van schoonheid, in natuur en cultuur en wil een antwoord bieden op de vraag naar de betekenis van leven en ons werkelijkheidsbesef. Schoonheid, Waarheid en Het Goede vormen een drie-eenheid als de attributen van een Geest die het stoffelijke en het onstoffelijke omvat.

ISBN: 9789463712118

On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics‘On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics’ of Margriet Hovens and Willem Muijs, published by Gompel & Svacina, 2020 Oud Turnhout/’s-Hertogenbosch, is an analysis of the concept of Beauty within a evolutionary frame of thought. In this philosophical analysis the structure of matter plays an important part. Quantumphysics and the structure of timespace result in an interpretation that also contains the building blocks of a theory of mind. The writers  see the interconnectedness of mind and matter as the fundament of the evolutionary principle. The essence of the book is the question into the value of Beauty, as well as in nature as in cultures and tries to answer the question into the meaning of life and our awareness of reality. Beauty, Truth and the Good are a threefold unity as the attributes of a Spirit that contains material and immaterial aspects of reality as well.

ISBN: 9789463712460