Publicaties/Publications

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning

Het artistieke ontwerpproces, een filosofische verkenning
Dit boek over de aard en betekenis van artistieke creativiteit vertrekt vanuit een zo ruim mogelijk perspectief op processen van verandering en vernieuwing. Het scheppen van iets nieuws getuigt van een vitale levenskracht binnen een evolutionair denkmodel. Deze aanvankelijke identificatie van scheppingskracht met levensprocessen wordt vervolgens toegespitst op de ontwikkeling van het menselijke bewustzijn en de specifieke neuronale energie die daarbij in het geding is.

De klassiek filosofische onderscheiding tussen denkend bewustzijn (Subject) en leefomgeving (Object) staat hier ter discussie, evenals het onderscheid tussen lichaam en geest. De wederkerige verbinding en beïnvloeding tussen cognitieve kennis en kennis uit gevoels- of lichaamspraktijken is kenmerkend voor creatieve processen. De producerende, creatieve inspanning komt tot uitdrukking als een meer omvattende en diepere kenniservaring dan de theoretische intelligentie. Het creatief producerende denken ontstaat vanuit een concrete context en werkt al zoekend en experimenterend toe naar een tastbaar eindresultaat. Scheppende creativiteit vormt de waarborg voor eenheid en samenhang in onze cultuurervaring en is een belangrijke vernieuwingsbron van levenskwaliteit.

Het boek is bedoeld voor studenten in het kunstonderwijs, kunstenaars, ontwerpers en geïnteresseerde leken en is geschreven om de maatschappelijke waarde van artistiek-creatieve processen en praktijken te verhelderen.

ISBN: 9789044131703

Te koop bij bol.com: BESTEL HIER

An English version with the title ‘On creativity’ will be published in 2021

Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica‘Over Schoonheid of de oplossing van het lichaam-geestprobleem, een nieuwe esthetica’ van Margriet Hovens en Willem Muijs, uitgegeven door Gompel & Svacina, 2020 Oud-Turnhout/ ’s-Hertogenbosch, is een analyse van het schoonheidsbegrip binnen een evolutionair denkraam. In deze filosofische analyse speelt de structuur van de materie een grote rol. De kwantumfysica en de structuur van tijdruimte leveren een interpretatie op die ook de bouwstenen van een kennisleer bevatten.  De schrijvers gaan uit van de verbondenheid van geest en materie die in hun visie ook ten grondslag ligt aan het evolutieprincipe. De essentie van het boek is de vraag naar de waarde van schoonheid, in natuur en cultuur en wil een antwoord bieden op de vraag naar de betekenis van leven en ons werkelijkheidsbesef. Schoonheid, Waarheid en Het Goede vormen een drie-eenheid als de attributen van een Geest die het stoffelijke en het onstoffelijke omvat.

ISBN: 9789463712118

On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics‘On Beauty or solving the mind-bodyproblem, A new philosophy of aesthetics’ of Margriet Hovens and Willem Muijs, published by Gompel & Svacina, 2020 Oud Turnhout/’s-Hertogenbosch, is an analysis of the concept of Beauty within a evolutionary frame of thought. In this philosophical analysis the structure of matter plays an important part. Quantumphysics and the structure of timespace result in an interpretation that also contains the building blocks of a theory of mind. The writers  see the interconnectedness of mind and matter as the fundament of the evolutionary principle. The essence of the book is the question into the value of Beauty, as well as in nature as in cultures and tries to answer the question into the meaning of life and our awareness of reality. Beauty, Truth and the Good are a threefold unity as the attributes of a Spirit that contains material and immaterial aspects of reality as well.

ISBN: 9789463712460